تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - کمی تامل

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

کمی تامل
نسیم شمال شاعر ایرانی در یکی از شعر های خودش به بررسی علل عقب ماندگی مردم ایران می پردازد که  آن شعر به شرح زیر است:

ما ملت ایران همه با هوش وزرنگیم
                                      افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم 
ما باک نداریم ز دشنام وملامت
ما میل نداریم به اثار وعلامت
گر باده نباشدسر وافور سلامت                                       
ازنام گذشتیم همه مایل ننگیم
گاه از غم مشروطه به صد رنج وملالیم
لاغر زفراق وکلا همچم هلالیم
یکروز همه قنبر ویکروز هلالیم
شب فکر شرابیم سحرطالب بنگیم
یک روز به میخانه ویک روز به مسجد
هم طالب خرما وهمی طالب سنجد
هم عاشق زیتون وهمی عاشق کنجد
باعلم وترقی همه چون شیشه وسنگیم
اسباب ترقی همه گردیده مهیا
پرواز نمودن جوانان به ثریا
گردید روان کشتی علم ازتک دریا
ماغرق به دریای جهالت چو نهنگیم
یا رب زچه گردیده چنین حال مسلمان
بهر چه گذشتند زاسلام و ایمان
خوبان همه تصدیق نمودند به قران
ما بوالهوسان تابع قانون فرنگیم
مردم همه گویا شده مالیک خموشیم
چون قاطر سرکش لگد اندازو چموشیم
تا گربه پدیدار شود ما همه موشیم
باطن همه موش وبه ظاهر چو پلنگیم
از زهدوتقدس زده صد طعنه به سامان
داریم جمیعا هوس حوری غلمان
نه گبرو نه ترسا نه یهودو نه مسلمان
نه رومی رومیم نه هم زنگی زنگیم
من در طلب دوست به هر کوچه دویدم
از مرشدو اخوند دوصد طعنه شنیدم
اندر همه تهران دونفر دوست ندیدم
برجان همه افتاده وشب و روز به جنگیم
                                                          افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ 05:03 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ نظرات() ]